regulamin

REGULAMIN

Pałac pacółtowo -regulamin świadczenia usług

Najnowsza wersja regulaminu znajduje się w pliku:

Regulamin

Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług najmu, obiekt nie świadczy usług hotelowych.

wynajem obiektu na wyłączność

warunki wynajmu

Wynajmujemy obiekt na wyłączność, na pobyty indywidualne oraz grupowe (w tym wesela, imprezy okolicznościowe i biznesowe). Wyłączność oznacza, że w tym samym czasie nie wynajmiemy innych części obiektu innym osobom. Budynki i infrastruktura objęte najmem są każdorazowo indywidualnie określane w uzgodnieniach warunków wynajmu, ze względu na możliwość czasowego ich wyłączenia z eksploatacji. Wynajem oznacza możliwość przebywania przez Najemcę w budynku/budynkach lub na określonym terenie w umówionym czasie. Wszelkie inne ustalenia dla swojej mocy muszą zostać zawarte w uzgodnieniach warunków wynajmu.

Minimalny czas wynajmu to 1 doba pobytowa. Maksymalny czas wynajmu to jeden miesiąc.

Doba pobytowa trwa od g. 14:00 do g. 12:00. Istnieje możliwość przesunięcia godziny rozpoczęcia i zakończenia wynajmu z zachowaniem długości doby pobytowej tj. 22 godzin.

Sale i pokoje w obiekcie pałacowym są klimatyzowane.

W budynkach obowiązuje zakaz palenia. Budynki są objęte systemem przeciwpożarowym monitorowanym przez Państwową Straż Pożarną – wywołanie alarmu skutkuje przyjazdem jednostki PSP. Wywołanie nieuzasadnionego alarmu będzie wiązało się z obciążeniem Najemcy związaną z tym opłatą.

Ceny przedstawione w cennikach czy ofertach nie obejmują wynajmu basenów i łaźni oraz innych usług niewyszczególnionych powyżej (np. wyżywienia). Łaźnia i baseny są dostępne odpłatnie, po wcześniejszym uzgodnieniu.

W przypadku zainteresowania usługami dodatkowymi prosimy o wcześniejsze zapytanie o ich dostępność.

Oferta na wynajem nie zawiera usług ośrodka jeździeckiego ani gabinetów kosmetycznego i masażu.

W każdym przypadku Pałac Pacółtowo Sp. z o.o. jest odpowiedzialna jedynie za wynajem budynków oraz infrastruktury i nie jest organizatorem pobytu/uroczystości. Organizator pobytu/uroczystości (Najemca) jest obowiązany dopełnić wszystkich formalności, w tym również przestrzegać regulacji sanitarnych oraz uzyskać wszelkie zgody/pozwolenia niezbędne do organizacji pobytu/uroczystości.

W przypadku przekroczenia czasu najmu (tj. pozostawania na terenie obiektu przez Najemcę, jego gości, firmy współpracujące itp.) po zakończeniu umówionego okresu najmu Najemca jest zobowiązany do zapłaty Wynajmującemu na miejscu 1/22 kwoty łącznej ceny wynajmu (brutto) – zgodnie z cennikiem podstawowym, za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia.

W przypadku przekroczenia uzgodnionej liczby osób przebywających na terenie przedmiotu najmu Wynajmujący ma prawo według swojego wyboru:

wypowiedzieć najem ze skutkiem natychmiastowym, bez zwracania Najemcy wpłaconej ceny i bez zwracania jakichkolwiek kosztów Najemcy oraz podmiotom z nim współpracującym. Najemca i osoby przebywające na terenie Wynajmującego są zobowiązane do bezzwłocznego opuszczenia nieruchomości Wynajmującego i zabrania wszystkich swoich rzeczy (w tym śmieci, odpadów itp.),

żądać od Najemcy natychmiastowej dopłaty do ceny uwzględniającej zwiększoną ilość osób przebywających na terenie przedmiotu najmu.

W wypadku zaistnienia konieczności spełnienia dodatkowych wymagań sanitarno-epidemiologicznych zastrzegamy sobie możliwość naliczenia dodatkowych opłat.

Z kaucji będą pokrywane ewentualne szkody, koszt utylizacji odpadów pozostawionych przez najemcę, gości oraz firmy obsługujące a także opłaty związane z przekroczeniem czasu najmu lub uzgodnionej liczby gości. Jeżeli wartość szkód, opłat oraz koszt utylizacji odpadów przekroczy wysokość kaucji Najemca jest zobowiązany wpłacić Pałac Pacółtowo Sp. z o.o. różnicę w terminie 3 dni od otrzymania takiej informacji.

Zwrot kaucji następuje w terminie do 7 dni od zakończenia wynajmu. Kaucja nie jest oprocentowana.

Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w mieniu Pałac Pacółtowo Sp. z o.o. w czasie od: udostępnienia przedmiotu najmu wskazanym przez Najemcę osobom, do opuszczenia nieruchomości Pałac Pacółtowo Sp. z o.o. przez Najemcę i osoby przez niego zaproszone oraz osoby/podmioty obsługujące imprezę, wyrządzone przez osoby inne niż pracownicy Wynajmującego (w tym m.in. przez siebie, osoby zaproszone, osoby/podmioty obsługujące imprezę oraz przez osoby nieustalone).

Nie anulujemy dokonanych rezerwacji – w umówionym terminie pozostawiamy nieruchomość do dyspozycji zgodnie z umową wynajmu.

Cena świadczonej przez nas usługi wynajmu zawiera 23% podatku VAT. Potrzebę wystawienia faktury bądź paragonu fiskalnego z wpisanym nr NIP prosimy zgłaszać przed dokonaniem płatności. W przypadku braku zgłoszenia przekazujemy paragon fiskalny.

Ważność składanych przez Pałac Pacółtowo Sp. z o.o. ofert to 7 dni od dnia jej otrzymania, chyba, że w treści oferty wskazano inny termin. Oferta nie jest potwierdzeniem przyjęciem rezerwacji ani rezerwacji terminu.

ZASADY PRZYJĘCIA REZERWACJI TERMINU

Potwierdzamy przyjęcie rezerwacji po uzgodnieniu z Państwem warunków wynajmu (uzgodnienie ma formę dokumentu podsumowującego wszystkie ustalenia i Państwa oczekiwania) oraz wpłacie pełnej ceny wraz ze zwrotną kaucją w wysokości 2.500 zł. W przypadku zainteresowania rezerwacją obiektu w latach kolejnych (nieobjętych cennikiem) zaproponujemy Państwu dodatkowe indywidualne uzgodnienia.

USŁUGI TOWARZYSZĄCE NAJMOWI ORGANIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZATRUDNIONE PRZEZ NAJEMCĘ

W trakcie najmu na terenie Pałacu Pacółtowo mogą być świadczone usługi firm zatrudnionych przez Najemcę związane z cateringiem oraz obsługą imprezy/pobytu pod warunkiem zawarcia w pisemnych uzgodnieniach Najemcy z Pałacem Pacółtowo:

szczegółów organizacji tych usług (ich charakteru, czasu trwania itp.),

danych kontaktowych podmiotu świadczącego usługi (nazwa, nr tel., adres email).

Najemca jest obowiązany:

zapoznać podmioty przez siebie zatrudnione z niniejszym Regulaminem i odpowiada za jego przestrzeganie przez te podmioty,

wskazać wszystkie osoby i firmy wykonujące dla niego usługę, jeżeli mają mieć dostęp do infrastruktury Pałacu Pacółtowo Sp. z o.o. przed terminem rozpoczęcia wynajmu.

W żadnym przypadku Pałac Pacółtowo Sp. z o.o. nie odpowiada za wykonanie usług przez firmy zatrudnione przez Najemcę, nie pośredniczy ani nie odpowiada za rozliczenie z Najemcą i/lub podmiotami przez niego zatrudnionymi.

Ustalenie zasad współpracy Wynajmującego z firmą, którą Najemca zamierza wybrać do organizacji cateringu i obsługi kelnerskiej wymaga wcześniejszego spotkania. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy współpracy ze wskazaną firmą.

Przed zakończeniem wynajmu wszelkie odpady jest obowiązana, solidarnie z Najemcą, usunąć na swój koszt firma, która wprowadziła je na teren Pałacu Pacółtowo.

WYNAJEM OBIEKTU NA SESJĘ ZDJĘCIOWĄ

warunki wynajmu

Sesja odbywa się wewnątrz (pomieszczenia wspólne, wybrany apartament) i/lub na zewnątrz pałacu - wg uznania Najemcy (Pary Młodej/Fotografa).

Istnieje możliwość przełożenia sesji ze względu na warunki pogodowe - najpóźniej na 3 godziny przed umówionym terminem.

Opłata za sesję jest naliczana za każdą rozpoczętą godzinę wynajmu. Wystawiamy paragon lub fakturę (potrzebę wystawienia faktury oraz dane prosimy zgłosić najpóźniej przed zapłatą).

Najemca jest obowiązany podać kto będzie wykonywał sesję, ile będzie osób, kontakt do Fotografa oraz uprzedzić Fotografa o naszych zasadach:

Na ustawienie i zebranie sprzętu przysługuje Fotografowi dodatkowy czas, tj. 30 minut (15 minut przed i 15 minut po sesji) – ten czas nie jest wliczany do trwania sesji. Jeżeli sesja wymaga dłuższego przygotowania (sprzętu itp.) należy uzgodnić odpowiednio dłuższy czas wynajmu.

Zdjęcia i materiał filmowy wykonany u nas w trakcie sesji i wykorzystywany przez Fotografa w portfolio i innych zawodowych (ale nie komercyjnych) celach będą musiały mieć nasze logo, a podpisy pod zdjęciami/filmami (jeśli będą) również informację, że zostały wykonane w Pałacu Pacółtowo. Jeśli zachodzi taka potrzeba prosimy o kontakt w sprawie udostępnienia logo.

Na wykorzystanie zdjęć/filmów w celach komercyjnych w tym m.in. reklamowych, promocyjnych lub informacyjnych należy uzyskać naszą pisemną zgodę oraz wnieść uzgodnioną indywidualnie opłatę.

Zdjęcia/film dla Młodej Pary do wykorzystania niekomercyjnego nie muszą zawierać naszego logo ani informacji, gdzie zostały wykonane.

Najemca jest obowiązany skontaktować się telefonicznie na nr 601-502-272 rano w dniu sesji i potwierdzić lub ewentualnie zmienić jej termin.

Rezerwacja terminu sesji oznacza, że w tym samym terminie (godzinach w danym dniu) nie będzie odbywać się inna sesja. Nie jest to jednak wynajem obiektu na wyłączność i może się zdarzyć, że obiekt na ten dzień zostanie przez kogoś innego wynajęty. W takim przypadku zaproponujemy Państwu zmianę terminu lub zwrócimy otrzymaną wpłatę, ale nie zwracamy żadnych opłat czy kosztów, związanych z planowaną sesją. Wiążącą informację o wpłynięciu lub braku rezerwacji (wynajem na wyłączność) na dany termin mamy z 2-dniowym wyprzedzeniem. Wtedy też kontaktujemy się z Państwem i przekazujemy informację.

Aby zapewnić sobie gwarancję terminu proponujemy wynajem pałacu na wyłączność. Minimalny okres to jedna doba pobytowa.

ZASADY PRZYJĘCIA REZERWACJI TERMINU

Potwierdzamy przyjęcie rezerwacji terminu sesji po pisemnym uzgodnieniu z Państwem warunków oraz wpłacie pełnej ceny.

DANE DO WPŁATY

Pałac Pacółtowo Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II nr 11, 00-828 Warszawa

NIP: 5272804502

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Nr rachunku: 37 1600 1462 1839 8211 6000 0003

Numer Swiftowy Banku (BIC): PPABPLPK

IBAN: PL37 1600 1462 1839 8211 6000 0003

Uwaga, w przypadku chęci otrzymania faktury, w tym faktury z podanym NIP, należy to zgłosić przed dokonaniem płatności i podać dane!

Prawnie wiążąca jest wersja niniejszego regulaminu w języku polskim inne wersje językowe mają jedynie charakter informacyjny.

Regulamin - wersja 4

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

zadzwoń
mapa
rezerwuj